نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه های یک کشور برای توسعه و پیشرفت است.

یکی از ابزارهای مهم و لازم اقتصاد مقاومتی، ارایه آموزش های مهارتی است که کسب این مهارت ها و تقویت آن در جامعه گره های بزرگی را باز خواهد کرد و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد و توسعه جامعه ضروری است.

نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه های یک کشور برای توسعه و پیشرفت است.

یکی از ابزارهای مهم و لازم اقتصاد مقاومتی، ارایه آموزش های مهارتی است که کسب این مهارت ها و تقویت آن در جامعه گره های بزرگی را باز خواهد کرد و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد و توسعه جامعه ضروری است.

سال 1396

سال 1396

سال 1396
هجدهمین مسابقات ملی مهارت

هجدهمین مسابقات ملی مهارت

هجدهمین مسابقات ملی مهارت
ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال

ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال

ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال
خانم علیمردانی رئیس اداره آموزش وپژوهش و خانم نظری مسئول ارزیابی عملکرد ادارکل از مرکز...

خانم علیمردانی رئیس اداره آموزش وپژوهش و خانم نظری مسئول ارزیابی عملکرد ادارکل از مرکز...

خانم علیمردانی رئیس اداره آموزش وپژوهش و خانم نظری مسئول ارزیابی عملکرد ادارکل از مرکز...
شرکت رئیس،کارکنان وکارآموزان  مرکز امام خمینی (ره ) ماهنشان در راهپیمای 13 آبان 1397

شرکت رئیس،کارکنان وکارآموزان مرکز امام خمینی (ره ) ماهنشان در راهپیمای 13 آبان 1397

شرکت رئیس،کارکنان وکارآموزان مرکز امام خمینی (ره ) ماهنشان در راهپیمای 13 آبان 1397
هفته نیروی انتظامی گرامی باد

هفته نیروی انتظامی گرامی باد

هفته نیروی انتظامی گرامی باد
دی ان ان