نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه های یک کشور برای توسعه و پیشرفت است.

یکی از ابزارهای مهم و لازم اقتصاد مقاومتی، ارایه آموزش های مهارتی است که کسب این مهارت ها و تقویت آن در جامعه گره های بزرگی را باز خواهد کرد و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد و توسعه جامعه ضروری است.

نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه های یک کشور برای توسعه و پیشرفت است.

یکی از ابزارهای مهم و لازم اقتصاد مقاومتی، ارایه آموزش های مهارتی است که کسب این مهارت ها و تقویت آن در جامعه گره های بزرگی را باز خواهد کرد و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد و توسعه جامعه ضروری است.

سال 1396

سال 1396

سال 1396
هجدهمین مسابقات ملی مهارت

هجدهمین مسابقات ملی مهارت

هجدهمین مسابقات ملی مهارت
ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال

ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال

ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال
به گزارش روابط عمومی مرکز شماره 6 امام خمینی (ره) شهرستان ماهنشان؛

به گزارش روابط عمومی مرکز شماره 6 امام خمینی (ره) شهرستان ماهنشان؛

به گزارش روابط عمومی مرکز شماره 6 امام خمینی (ره) شهرستان ماهنشان؛
معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به مناسبت فرارسیدن هفته دولت پیامی صادر...

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به مناسبت فرارسیدن هفته دولت پیامی صادر...

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به مناسبت فرارسیدن هفته دولت پیامی صادر...
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان شماره6 ماهنشان از برگزاری یک دوره...

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان شماره6 ماهنشان از برگزاری یک دوره...

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان شماره6 ماهنشان از برگزاری یک دوره...
دی ان ان