نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه های یک کشور برای توسعه و پیشرفت است.

یکی از ابزارهای مهم و لازم اقتصاد مقاومتی، ارایه آموزش های مهارتی است که کسب این مهارت ها و تقویت آن در جامعه گره های بزرگی را باز خواهد کرد و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد و توسعه جامعه ضروری است.

نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه های یک کشور برای توسعه و پیشرفت است.

یکی از ابزارهای مهم و لازم اقتصاد مقاومتی، ارایه آموزش های مهارتی است که کسب این مهارت ها و تقویت آن در جامعه گره های بزرگی را باز خواهد کرد و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد و توسعه جامعه ضروری است.

سال 1396
سال 1396
سال 1396
هجدهمین مسابقات ملی مهارت
هجدهمین مسابقات ملی مهارت
هجدهمین مسابقات ملی مهارت
ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال
ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال
ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال
روز جهانی قدس امسال .وحضور کارکنان مرکز ماهنشان همزمان با سراسر کشور.
روز جهانی قدس امسال .وحضور کارکنان مرکز ماهنشان همزمان با سراسر کشور.
روز جهانی قدس امسال .وحضور کارکنان مرکز ماهنشان همزمان با سراسر کشور.
مشاوره وهدایت شغلی به مناسبت هفته مشاغل در مرکز
مشاوره وهدایت شغلی به مناسبت هفته مشاغل در مرکز
مشاوره وهدایت شغلی به مناسبت هفته مشاغل در مرکز
برنامه های هفته مشاغل نقش بسیار مهمی در هدایت تحصیلی آگاهانه دانش آموزان دارد
برنامه های هفته مشاغل نقش بسیار مهمی در هدایت تحصیلی آگاهانه دانش آموزان دارد
برنامه های هفته مشاغل نقش بسیار مهمی در هدایت تحصیلی آگاهانه دانش آموزان دارد
دی ان ان